Souhlas s obchodními podmínkami


Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb – pořádání vzdělávacích akcí (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíranou mezi pořadatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“).

Pořadatelem kurzu je

Ing. Lucie Luňáčková
Ingrišova 5
Praha 10
104 00
IČ: 01427318

Objednatelem kurzu je fyzická nebo právnická osoba, která vyplní elektronickou přihlášku na webové stránce kurzu a odesláním formuláře odešle přihlášku pořadateli.

1. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1.1. Webová stránka pořadatele umístěná na internetové adrese www.hledani-vize.cz (dále jen „webová stránka“) obsahuje bližší informace o akcích zajišťovaných pořadatelem (dále jen jako „akce“), zejména pak informace o tématu akce, místu konání, termínu a délce akce a ceně. Nabídka akcí zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce.

1.2. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na základě návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb –objednávky –učiněné ze strany objednatele prostřednictvím přihlašovacího formuláře umístěného na webové stránce na stránce vybrané akce (dále jen „objednávka“). V rámci vyplnění objednávky objednatel uvede své kontaktní údaje a objednávku odešle pořadateli odesláním vyplněného formuláře.

1.3. V návaznosti na doručení objednávky pořadateli zašle pořadatel na adresu elektronické pošty určené objednatelem v objednávce souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služeb v podobě potvrzení rezervace na akci (dále jen „akceptace objednávky“). Doručením akceptace objednávky objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

1.4. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb.

1.5. V případě, že má objednatel zájem o uzavření smlouvy o poskytování služeb jiným způsobem než prostřednictvím objednávky učiněné prostřednictvím přihlašovacího formuláře, může pořadatele kontaktovat elektronickou poštou, telefonicky či pozemní poštou. V takovém případě bude smlouva o poskytování služeb uzavřena na základě návrhu na uzavření smlouvy učiněného pořadatelem na elektronickou adresu uvedenou objednatelem při kontaktu s pořadatelem. Smlouva o poskytování služeb pak vzniká doručením souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy ze strany objednatele pořadateli.

1.6. Objednatel souhlasí s tím, že pořadatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb v těch případech, kdy je objednatel spotřebitelem.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1. Na základě smlouvy o poskytování služeb se pořadatel zavazuje, že zajistí pro objednatele možnost účasti na akci, přičemž objednatel se na základě smlouvy o poskytování služeb zavazuje za to uhradit pořadateli odměnu, a to za podmínek stanovených v čl. 3 obchodních podmínek.

2.2. Poskytovatel může zajišťovat vzdělávací akci prostřednictvím třetích osob.

2.3. Objednatel souhlasí s tím, že charakteristiky akce se mohou i po uzavření smlouvy o poskytování služeb měnit (může dojít ke změně lektora, změně místa konání, k přesunutí či zrušení kurzu či jeho části). O změnách charakteristik kurzu bude pořadatel objednatele v předstihu informovat.

3. ODMĚNA POŘADATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit pořadateli odměnu za zajištění možnosti účasti na vzdělávací akci ve výši dohodnuté ve smlouvě o poskytování služeb.

3.2. Odměna pořadatele je splatná na základě platebních instrukcí zaslaných v akceptaci objednávky.

3.3. Případné slevy poskytované pořadatelem nelze vzájemně kombinovat, není-li uvedeno jinak. Slevy je nutné u pořadatele uplatnit vždy pouze před uzavřením smlouvy o poskytování služeb.

3.4. Závazek objednatele uhradit odměnu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet pořadatele.

3.5. V případě prodlení objednatele s placením peněžitých pohledávek vzniká pořadateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. STORNO PODMÍNKY

4.1. V případě, že se objednatel nemůže zúčastnit akce a má zájem o odhlášení z akce, musí tak učinit písemně na adrese pořadatele konecna.l@gmail.com. Bude-li odhlášení z akce přijato více jak 5 týdnů před termínem kurzu, bude objednateli vrácena záloha na kurzu po započtení manipulačního poplatku 150 Kč.

4.2. V případě zájmu může objednatel nepožadovat navrácení platby za akci a absolvovat vybranou akci v příštím termínu nebo jinou akci z nabídky.

4.3. Při odhlášení objednatele v době 5 týdnů před konáním akce či době kratší nemá objednatel nárok na vrácení odměny za akci. Pořadatel musí mít vyhrazeny materiální a lidské zdroje pro realizaci akce. Objednatel může v takovém případě po dohodě s pořadatelem zaslat na akci náhradního účastníka.

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1. U všech materiálů poskytnutých na kurzu patří autorská práva výhradně pořadateli. Tyto materiály nesmějí být reprodukovány nebo předávány nikomu bez předešlého písemného souhlasu pořadatele.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

6.1. Objednatel uděluje pořadateli souhlas se zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), též známeho jako GDPR. Zpracovávanými osobními údaji jsou jméno, příjmení, email, telefon, fakturační údaje, byly-li poskytnuty, a informace o předchozích objednávkách. Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem plnění práv a povinností souvisejících s touto smlouvou, zejména realizace a evidence akcí, a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Souhlas je udělen na neomezené období a je možné jej kdykoliv odvolat zasláním žádosti na adresu pořadatele.

6.2. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat pořadatele o jakékoliv změně v osobních údajích.

6.3. Jako našemu zákazníkovi vám také můžeme také v souladu se zákonem zasílat emailové newslettery, které by vás mohly zajímat, týkající se dalších seminářů a akcí. Prosíme, pokud naše zprávy dostávat nechcete, odhlaste se zasláním zprávy „neposílat“ na konecna.l@gmail.com.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

7.1. Pořadatel může od smlouvy o poskytování služeb kdykoliv i částečně odstoupit, zejména pokud se akce nekoná, a to odstoupením zaslaným na adresu objednatele. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb podle předchozí věty, vrátí pořadatel objednateli uhrazenou odměnu nebo její poměrnou část.

7.2. Pořadatel může od smlouvy o poskytování služeb kdykoliv odstoupit také v případě, že objednatel poruší povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb či poruší obecně závazné právní předpisy. V takovém případě nevzniká objednateli nárok na vrácení uhrazené odměny.

8. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SMLOUVU UZAVÍRANOU SE SPOTŘEBITELEM

8.1. V případě, že kdy je objednatel spotřebitelem, platí také ustanovení čl. 8.2. až čl. 8.5. obchodních podmínek.

8.2. Objednatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady plnění uplatňuje u poskytovatele písemně elektronickou poštou na kontaktní adrese.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje pořadatel prostřednictvím elektronické adresy konecna.l@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle pořadatel na elektronickou adresu objednatele.

8.4. Objednatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že nemůže odstoupit od takové smlouvy o poskytování služeb, jež byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

8.5. Nejde-li o případ uvedený v čl. 8.4. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je objednatel, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od jejího uzavření. Odstoupení od smlouvy učiní objednatel písemně na adrese konecna.l@gmail.com. Odstoupí-li objednatel od smlouvy podle tohoto ustanovení je objednatel povinen uhradit pořadateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté pořadatelem do okamžiku odstoupení od smlouvy.

8.6. Kontaktní údaje poskytovatele: Email: konecna.l@gmail.com, Telefon: +420 602 322 533

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 3. 2022.                                       V Praze dne 1. 3. 2022

Lucie Luňáčková

Přejít nahoru